Gegevensbescherming – Privacy

 1. Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring

 

 1. Algemeen

Ziezo Kleur & Stijl stelt hoge prioriteit aan de bescherming van uw persoonsgegeven. Wij stellen in dit kader enkele duurzame principes voorop en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ziezo Kleur & Stijl zal dan ook voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens[1](“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AGV”), inzake gegevensbescherming en regelgeving en zij zal steeds samenwerken met de bevoegde autoriteiten. De principes en maatregelen die Ziezo Kleur & Stijl toepast,   zijn opgenomen in onderhavige gegevensbeschermingsverklaring (“Gegevensbeschermingsverklaring” of “Privacyverklaring”). D

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring verstrekt u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door Ziezo Kleur & Stijl, met maatschappelijke zetel te Olmenstraat 18 – 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer BE 0535.560.457. Ziezo Kleur & Stijl staat in voor het verzamelen en verwerken van de door u met ons gedeelde persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten van Ziezo Kleur & Stijl.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u als klant, gebruiker of vertegenwoordiger van de klant kan verwerken, waarom die persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze worden gedeeld, hoelang ze worden bewaard, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt laten gelden.

Contactgegevens:

Ziezo Kleur & Stijl

Olmenstraat 18

2800 Mechelen

Tel.: 0491 36 10 63

https://www.ziezokleurenstijl.be/

ann@ziezokleurenstijl.be

 1. Toepasselijkheid

 

 • Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van klanten en gebruikers die worden verzameld door Ziezo Kleur & Stijl in België in verband met de producten en diensten die wij aanbieden. Hieronder vallen de gegevens die(i) onlineworden verzameld via het klantregistratieformulier, het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief, marketingcampagnes en advertentiecookies op onze website (ziezokleurenstijl.be), en (ii) offlineworden verzameld via de klantenservice en vertegenwoordigers-verkopers.

 

 • Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring geldt ook voor aanbiedingen en advertenties van Ziezo Kleur & Stijl, producten die wij of een derde namens ons kunnen vertonen op websites, platformen en applicaties van derden op basis van uw gebruikersinformatie van deze website. Deze websites, platformen en applicaties van derden hebben ook hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen en algemene voorwaarden. Ziezo Kleur & Stijl raad u aan deze te consulteren voorafgaand aan uw bezoek van de websites, platformen en applicaties van derden.

 

 • Deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring maakt integraal deel uit van onze gebruiksvoorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden.

 

 1. Welke persoonsgegevens

 

 • Ziezo Kleur & Stijl kan alle informatie en gegevens van welke aard ook verzamelen en verwerken, zowel onlineals offline(zoals uiteengezet onder Art. 2.1), die door klanten en gebruikers worden verstrekt, en dit voor zover dit nuttig is, waaronder (niet-limitatief):

 

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum / leeftijd;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat [Bedrijfsnaam of wij/onze] onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • creditcard- of andere betaalgegevens;
 • videobewaking Ziezo Kleur & Stijl;
 • geo-locatiegegevens;
 • algemene toegangsgegevens:

Telkens wanneer een gebruiker of klant een pagina van de website van Ziezo Kleur & Stijl opent en telkens wanneer hij/zij een bestand opvraagt, worden toegangsgegevens in een logbestand vastgelegd en opgeslagen. Deze gegevens kunnen voor statistische doeleinden en voor de bestrijding van misbruik worden geëvalueerd. Bij de vastgelegde informatie gaat het om standaardgegevens. Elk gegevensrecord bevat:

 

 • datum/tijd van het opvragen;
 • pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd;
 • opgevraagde bestandsnaam;
 • overgedragen gegevenshoeveelheid;
 • status van toegang (bestand overgedragen, bestand niet gevonden);
 • een beschrijving van het toegepaste besturingssysteem en de webbrowser;
 • P-adres en gebruikersnaam van geauthenticeerde gebruikers;

 

 • Voormelde persoonsgegevens mogen echter zonder uw toestemming worden verwerkt als dat vereist is voor Ziezo Kleur & Stijl om de toepasselijke wet- en regelgeving te kunnen naleven.

 

 • Ziezo Kleur & Stijl vraagt niet naar specifieke gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de klanten en of gebruikers raciale of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, genetische gegevens of gegevens over uw seksuele geaardheid, tenzij dit wettelijk verplicht zou zijn.

 

 • De gegevens die Ziezo Kleur & Stijl over u gebruikt om onze bestanden te controleren en of aan te vullen, zijn ofwel (i) door u rechtstreeks verstrekt, of (ii) afkomstig van bepaalde (openbare) bronnen, waaronder databanken van officiële instanties, kredietinformatiebureaus en andere databanken die publiekelijk beschikbaar worden gesteld door derden. Dit ten allen tijde in overeenstemming met de AVG.

 

 1. Rechtsgrond(en) van verwerking

Ziezo Kleur & Stijl verwerkt de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (a) (met toestemming van de betrokkene), 6.1 (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst), 6.3 (c) (noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen), 6.4 (f) (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen) en alle overige bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke hierop van toepassing zijn.

 1. Toestemming

 

 • Door (i) het gebruik van onze website of door op andere wijze aan Ziezo Kleur & Stijl persoonsgegevens te verstrekken, en (ii) door expliciet uw toestemming te geven aan ons tot gebruik van uw persoonsgegevens, stemt u er mee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen in overeenstemming met deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring en de onderstaande cookieverklaring.

 

Indien u er niet mee akkoord gaat dat uw persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website, of weiger expliciet uw toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens.

 

 • Ziezo Kleur & Stijl kan u vragen om een aanvullende toestemming te verlenen indien we die nodig hebben om uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet onder deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring vallen. Als u aanvullende toestemming verleent, zullen de voorwaarden van die toestemming prevaleren in geval van tegenstrijdigheid met de voorwaarden van deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring.

 

 1. Verwerkingsdoeleinden

Ziezo Kleur & Stijl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van u, klanten en of potentiële klanten (prospects) :

 • voor haar klanten- en orderbeheer, waaronder de klantenadministratie, prospecten, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, solvabiliteit;
 • voor profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame;
 • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • voor het verzenden van de Ziezo Kleur & Stijl nieuwsbrieven en reclameboodschappen;
 • om klanten en gebruikers telefonisch of elektronisch (e-mail) te bereiken indien dit nodig is om de dienstverlening van Ziezo Kleur & Stijl uit te kunnen voeren;
 • om klanten en gebruikers te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Ziezo Kleur & Stijl;
 • om klanten en gebruikers de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten af te leveren op de daartoe bestemde plaats;
 • om te voldoen aan Ziezo Kleur & Stijlwettelijke verplichtingen.

 

Ziezo Kleur & Stijl kan uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in onze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

 1. Communicatie via e-mail

De communicatie die u via e-mail van Ziezo Kleur & Stijl ontvangt, waaronder nieuwsbrieven en promotionele e-mailberichten, kunt u stopzetten door de aanwijzingen te volgen die in elk bericht zijn vermeld (opt-out).

 1. Delen van uw persoonsgegevens

 

 • Ziezo Kleur & Stijl deelt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dat vereist is voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals omschreven in Art. 5 van deze Gegevensbeschermingsverklaring.

 

 • Ziezo Kleur & Stijl deeltuw persoonsgegevens binnen de Ziezo Kleur & Stijl-groep.

 

 • Ziezo Kleur & Stijl zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien (i) dit nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals omschreven in Art. 5 van deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring, (ii) dit nodig is ingevolge de toepasselijke wet-en regelgeving wettelijke verplichtingen, of (iii) dit nodig is ingevolge de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

 

 • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluitZiezo Kleur & Stijleen verwerkersovereenkomstaf en of zijn onze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

 

Er zijn een aantal vertrouwde derden met wie Ziezo Kleur & Stijl uw persoonsgegevens kan delen. Dit betreft:

 

 • derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld;
 • wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om Ziezo Kleur & Stijl te vragen de informatie openbaar te maken;
 • derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u [Bedrijfsnaam of wij/onze] hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • externe leveranciers van diensten aan Ziezo Kleur & Stijl, zoals data-verwerkingsleveranciers;
 • web analytics tools, zoals Google (zie hieronder Art. IV)
 • bepaalde gereguleerde beroepen, zoals advocaten, notarissen of accountants.

 

 1. Bewaringstermijn

Ziezo Kleur & Stijl  zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld conform de AVG, waaronder het leveren en verstreken van haar diensten en producten en/of om te voldoen aan de interne werking van Ziezo Kleur & Stijl, zoals het onderhoud van het klantenbestand en relatiebeheer en procedurele waarborgen.

Meer bepaald wordt de informatie van klanten bewaard voor de duur van de contractuele relatie, dit vanaf uw laatste contact met Ziezo Kleur & Stijl zoals de datum van uw laatste aankoop of registratie, tenzij door de wet een langere of kortere bewaartermijn wordt vereist of dit noodzakelijk is in verband met juridische procedures.

Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval door Ziezo Kleur & Stijl worden bewaardn gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet – en regelgeving.

 1. Beveiliging van de persoonsgegevens

Ziezo Kleur & Stijl  neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden dat zij hetzelfde doen. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan werknemers van Ziezo Kleur & Stijl op basis van het principe van volstrekte noodzakelijkheid, dit conform onze interne strenge richtlijnen.

 

Mochten uw persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op informatiebeveiliging, dan zal Ziezo Kleur & Stijl onmiddellijk actie ondernemen en trachten de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren. Indien nodig zal Ziezo Kleur & Stijl u hiervan in kennis stellen in overeenstemming met de AGV.

 1. Uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens

 

 • Inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kan eveneens in dit kader vragen voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, alsook aan wie zij worden meegedeeld.

 • Intrekken van toestemming, bezwaar, en recht op overdracht van uw persoonsgegevens

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ziezo Kleur & Stijl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kan bij Ziezo Kleur & Stijl een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover Ziezo Kleur & Stijl van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te versturen.

 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ann@ziezokleurenstijl.be.

Ziezo Kleur & Stijl  houdt eraan zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren, uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek.

 • Ziezo Kleur & Stijl wijst u erop dat u, in geval van conflict met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, contact kan opnemen met of een klacht kan indienen bij Ziezo Kleur & Stijl op het adres vermeld onder Art. 1 van deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring.

 

U heeft tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

 • Vragen en suggesties over het thema gegevensbescherming zijn altijd welkom. Voor Ziezo Kleur & Stijl is dit erg belangrijk. Bij vragen over gegevensbescherming kunt u Ziezo Kleur & Stijl bereiken op het adres vermeld onder Art. 1 van deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring.

 

 1. Wijzigingen aan de Gegevensbeschermings- of Privacyverklaring

 

Ziezo Kleur & Stijl kan deze Gegevensbeschermingsverklaring of Privacyverklaring wijzigen door de bijgewerkte versie op haar website te plaatsen. Wanneer er wijzigingen in deze verklaring worden gepubliceerd, zal Ziezo Kleur & Stijl de datum van de ‘laatste update’ boven aan deze verklaring aanpassen. Ziezo Kleur & Stijl zal uw rechten onder deze Gegevensbeschermingsverklaring Privacyverklaring niet ten nadele van u aanpassen, zonder uw toestemming.

 

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en specifieke gegevens bevatten zodat u bij een volgende bezoek weer wordt herkend. Cookies worden op www.ziezokleurenstijl.be  gebruikt om de landselectie / Ziezo Kleur & Stijl vestiging op te slaan. Daardoor kunt u bij een volgende bezoek direct naar de desbetreffende pagina worden geleid. De cookie wordt alleen opgeslagen als u instemt met het opslaan door op OK te drukken. Verder worden er cookies gebruikt in persberichten om de aangemelde persoon te herkennen zodat opnieuw aanmelden niet nodig is. U kunt de cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 • Contactformulieren

 

Voor zover op deze website de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens in te voeren, is deze invoer altijd vrijwillig. Gegevens die voor de uitvoering van de aanvraag noodzakelijk zijn, worden met een “*” gekenmerkt. Voor zover u Ziezo Kleur & Stijl via een contactformulier persoonlijke of bedrijfsmatige gegevens meedeelt, zal Ziezo Kleur & Stijl deze gegevens uitsluitend in het kader van de desbetreffende doelstelling gebruiken.

 

 • Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u een analyse van het gebruik van de website kunt uitvoeren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over website-activiteiten voor de website-exploitant op te stellen en om andere diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website en internet. Google kan deze gegevens eventueel ook aan derden verstrekken voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere gegevens van Google. Ziezo Kleur & Stijl wilt u erop wijzen dat onze website ter verbetering van de gegevensbescherming gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizeIp()”. IP-adressen worden daarom alleen ingekort geregistreerd en verder verwerkt. Daarmee is het uitgesloten dat bij de analyse van het gebruik van onze website gegevens direct aan personen kunnen worden gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de desbetreffende instelling in uw browsersoftware te wijzigen; wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. Bovendien kunt u de registratie door Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en aan uw gebruik van de website zijn gelinkt (incl. uw IP-adres), en de verwerking door Google van deze gegevens voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u instemt met het verwerken van de over u verzamelde gegevens op de hiervoor beschreven aard en wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

 

[1]http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL)

Navigation
Close

My Cart

Viewed

Recently Viewed

Close

Categories